۱۳۹۸ سه شنبه ۲۳ مهر

پرسنل :

 

 

 نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی سمت             شماره تماس   عکس         
رمضان اثنی عشری دیپلم مسئول حسابداری 33421803
محسن یوسفی فوق لیسانس حسابدار 33421803
زهرا عبدالله زاده فوق دیپلم حسابدار 33421803
طاهره برهانی دیپلم دریافت و پرداخت 33421803
حکیمه علیزاده فوق دیپلم دریافت و پرداخت 33421803
احمد حسن زاده دیپلم رسیدگی اسناد 33421803

 

 

شرح وظایف حسابداری
اجرا و مدیریت دریافت و پرداخت احکام و حقوق و مزایای پرسنل
-مدیریت تعرفه خدمات بر اساس دستورالعمل های موجود در واحدهای تابعه
-تامین اعتبار و تدوین اسناد مالی مربوط به تعمیرات خرید و تجهیزات واحدهای تابعه