۱۳۹۸ دوشنبه ۲۹ مهر
نام و نام خانوادگی  سمت              عکس           
مریم حسن بیگی مسئول اسناد پزشکی
صدیقه زمانی کارشناس واحد
آمنه کوثری کارشناس واحد 

 

 

شرح وظایف

عملکرد واحد اسناد پزشکی

۱-      بررسی نسخ پزشک و پاراکلینیک(ازمایشگاه-گرافی-نوارقلب)و پرونده های سرپایی بیمارستان امام علی وسینا

۲-      بررسی وتنظیم اسنادنسخ دارویی روستایی-تامین اجتماعی-نیروهای مسلح- ذوب اهن- بیمه سلامت

۳-      ثبت مبالغ ارسالی-واریزی وکسورات بیمه ها درسایت سجاد

۴-      کنترل نسخ آزمایش و پاپ اسمیر آزمایشگاه حسن زاده

۵-      ثبت  نسخ دارویی-ویزیت- دندانپزشکی-سایر خدمات

۶-      بررسی  وارسال  نسخ بیمه های طرف قرارداد

۷-      کنترل نسخ وتنظیم اسناد پزشک خانواده

۸-      تنظیم تراز عملیاتی و فرم های چهارگانه

۹-      تنظیم فرم های ارسالی-واریزی بیمه ها

۱۰-  کنترل وثبت آمار مراکز بهداشتی -درمانی

ثبت وتنظیم کاربرگ و عملکرد درامدها