۱۳۹۹ چهارشنبه ۲۲ مرداد

 

 

 

 نام و نام خانوادگی

 

مدرک تحصیلی

سمت            

شماره تماس  

علی حسن زاده

فوق لیسانس علوم اجتماعی

رئیس اموراداری

33425200

 

 

شرح وظایف

 

۱.تهيه و تنظيم دستورالعمل به منظور کنترل ورود و خروج کارکنان

۲. نظارت وبازدید از مراکز بهداشتی ودرمانی شهری وروستایی وکنترل خانه های بهداشت تابعه

۳. نظارت بر نحوه عملكرد امور انبارها

۴.نظارت در تهيه و خريد تحويل ملزومات و تقسيم آن بين ادارات از طريق انبار

۵. نظارت بر درخواستها ي مورد نياز واحدها

۶.نظارت بر امور مربوط به نقليه از قبيل توزيع وسايط نقليه بين واحدهاي تابعه

۷. نظارت بر نحوه كار كار پردازان

۸- نظارت برحسن انجام کار نیروهای شرکتی وشرکت طرف قرارداد

۹ . نظارت بر صحت صدور احکام

۱۰ .تهيه گزارشات لازم

۱ ۱ .نظارت وکنترل برساخت وسازها

۱۲ . نظارت و سرپرستي امور دفتري و ارسال مراسلات و بايگاني

۱۳ .انجام ساير امور مربوطه