۱۳۹۸ سه شنبه ۲۳ مهر

      

پرسنل :

 نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی سمت             شماره تماس   عکس         
الهام تاوید دکتری پزشک-رئیس مرکز 33462170  
الهه عربپور دکتری پزشک 33462170  
حکیمه عربزاده فوق دیپلم کاردان 33462170
عیسی عدالتخواه دیپلم کاردان 33462170
بتول زارعی فوق دیپلم ماما 33462170
نرگس رضازاده دیپلم بهیار 33462170
مهدی میرزاحسینی ابتدائی سرایدار 33462170

وضعیت ملکی:

سال ساخت استیجاری/ملکی زیربنا           آدرس              نوع خدمات         تجهیزات
  ملکی   محمدآباد ارائه کلیه خدمات بهداشتی داروخانه