۱۳۹۸ سه شنبه ۲۳ مهر
 

پرسنل :

 نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی سمت             شماره تماس   عکس         
راضیه راز  دکتری پزشک 33460115  
الهه بهره مند دکتری پزشک 33460115  
سیدامجد نبوی زاده دکتری دندانپزشک 33460115
طیبه ضیاالدینی لیسانس آزمایشگاه 33460115
زهرا یزدانی دیپلم سرایدار 33460115
فردین ملک زاده فوق دیپلم کاردان مبارزه با بیماریها 33460115
مرضیه گلستانی لیسانس مامایی 33460115
محدثه ظهیر صادقی فوق دیپلم کاردان بهداشت خانواده 33460115
فاطمه کارگر لیسانس  پرستاری 33460115
علی پورجعفری ابتدایی راننده 33460115

وضعیت ملکی:

سال ساخت استیجاری/ملکی زیربنا           آدرس              نوع خدمات        
  ملکی     ارائه کلیه خدمات بهداشتی