۱۳۹۸ دوشنبه ۲۹ مهر
 

پرسنل :

 نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی سمت             شماره تماس   عکس         
زهرا رجبی دکتری مسئول مرکز-پزشک 33450900
معصومه محسنی   ماما  
عصمت مهدوی   بهورز  
محمد پوررحمانی   بهورز  

وضعیت ملکی:

سال ساخت استیجاری/ملکی زیربنا           آدرس              نوع خدمات        
  ملکی     ارائه کلیه خدمات بهداشتی