۱۳۹۸ دوشنبه ۲۹ مهر
 

پرسنل :

 نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی سمت             شماره تماس   عکس         
محمد جواد آقایی افشار دکتری پزشک 33443555  
اکرم ابوالحسنی لیسانس مامایی 33443555
زهرا عسکری لیسانس پرستاری 33443555
سیدرضا حسینی دیپلم بهورزی 33443555

وضعیت ملکی:

سال ساخت استیجاری/ملکی زیربنا           آدرس              نوع خدمات        
1357 ملکی 288 متر   ارائه کلیه خدمات بهداشتی