۱۳۹۸ سه شنبه ۲۳ مهر

پرسنل :

نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی  سمت             تلفن                  عکس              
قمر حسن زاده دیپلم بهورز 33440510

 

محمود ابراهیمی دیپلم بهورز 33440510
صدیقه ابراهیمی دیپلم

بهورز 

 

33440510
 

وضعیت ملکی:

سال ساخت استیجاری/ملکی زیربنا           آدرس              نوع خدمات        
1378 ملکی 76 متر   ارائه کلیه خدمات بهداشتی