۱۳۹۹ چهارشنبه ۲۲ مرداد

نام و نام خانوادگی

 مدرک تحصیلی        

سمت                             

تلفن                           

عکس                          

مظفر جعفری

دیپلم

بهورز

33443766

زهرا ابراهیمی

دیپلم

بهورز

33443766

 

وضعیت ملکی:

سال ساخت استیجاری/ملکی زیربنا           آدرس              نوع خدمات        
1382 ملکی 75 متر   ارائه کلیه خدمات بهداشتی