۱۳۹۸ سه شنبه ۲۳ مهر
 

پرسنل :

 نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی سمت             شماره تماس   عکس         
صدیقه رضازاده دیپلم بهورز 33274027

وضعیت ملکی:

سال ساخت استیجاری/ملکی زیربنا           آدرس              نوع خدمات        
1364 ملکی 120متر   ارائه کلیه خدمات بهداشتی