۱۳۹۸ سه شنبه ۲۳ مهر
 

پرسنل :

 نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی سمت             شماره تماس   عکس         
ایران ابراهیمی دیپلم بهورز 33461482  
زهرا مهین دوست دیپلم بهورز 33461482
مصطفی زارعی دیپلم بهورز 33461482

وضعیت ملکی:

سال ساخت استیجاری/ملکی زیربنا           آدرس              نوع خدمات        
1377 ملکی 76 متر   ارائه کلیه خدمات بهداشتی