۱۳۹۹ چهارشنبه ۲۲ مرداد
 

پرسنل :

 نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی سمت             شماره تماس   عکس         
علی عربپور دیپلم بهورز 33461030
رخساره عرب زاده دیپلم بهورز 33461030
زهرا مومنی سیکل بهورز 33461030

وضعیت ملکی:

سال ساخت استیجاری/ملکی زیربنا           آدرس              نوع خدمات        
1394 ملکی 60 متر   ارائه کلیه خدمات بهداشتی