۱۳۹۸ سه شنبه ۲۳ مهر
 

پرسنل :

 نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی سمت             شماره تماس   عکس         
حشمت الله زعیم باشی سیکل بهورز 33446248
محبوبه رحمانی دیپلم بهورز 33446248

وضعیت ملکی:

سال ساخت استیجاری/ملکی زیربنا           آدرس              نوع خدمات        
1377 ملکی 76 متر   ارائه کلیه خدمات بهداشتی