۱۳۹۹ پنج شنبه ۱۶ مرداد
 

پرسنل :

 نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی سمت             شماره تماس   عکس         
عباس زعیم باشی دیپلم بهورز  

وضعیت ملکی:

سال ساخت استیجاری/ملکی زیربنا           آدرس              نوع خدمات        
1379 ملکی 76 متر   ارائه کلیه خدمات بهداشتی