۱۳۹۸ سه شنبه ۲۳ مهر
 

پرسنل :

 نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی سمت             شماره تماس   عکس         
مریم محمودی دیپلم بهورز 33478522
صدیقه رجبی دیپلم بهورز 33478522
رسول علیزاده دیپلم بهورز 33478522

وضعیت ملکی:

سال ساخت استیجاری/ملکی زیربنا           آدرس              نوع خدمات        
1381 ملکی 110متر   ارائه کلیه خدمات بهداشتی