۱۳۹۸ سه شنبه ۲۳ مهر
 

پرسنل :

 نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی سمت             شماره تماس   عکس         
مسعود علیزاده دیپلم بهورز 33476300
سکینه عربپور دیپلم بهورز 33476300

وضعیت ملکی:

سال ساخت استیجاری/ملکی زیربنا           آدرس              نوع خدمات        
1380 ملکی 75 متر   ارائه کلیه خدمات بهداشتی