۱۳۹۹ چهارشنبه ۲۲ مرداد
 

پرسنل :

 نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی سمت             شماره تماس   عکس         
احمد جمالیزاده دیپلم بهورز 33478332
سمیه قائم پناه دیپلم بهورز 33478332
عصمت جعفرزاده دیپلم بهورز 33478332  
افسانه قلیزاده دیپلم بهیاری 33478332

وضعیت ملکی:

سال ساخت استیجاری/ملکی زیربنا           آدرس              نوع خدمات        
1392 ملکی 65 متر   ارائه کلیه خدمات بهداشتی