۱۳۹۸ سه شنبه ۲۳ مهر
 

پرسنل :

 نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی سمت             شماره تماس   عکس         
مهناز محمدرضا خانی دیپلم بهورز 33478515
منصور یوسف زاده دیپلم بهورز 33478515

وضعیت ملکی:

سال ساخت استیجاری/ملکی زیربنا           آدرس              نوع خدمات        
1379 ملکی 110 متر   ارائه کلیه خدمات بهداشتی