۱۳۹۸ دوشنبه ۲۹ مهر
 

پرسنل :

 نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی سمت             شماره تماس   عکس         
بتول جلالی پور ابتدایی بهورز 33478331
علی رجبی دیپلم بهورز 33478331

وضعیت ملکی:

سال ساخت استیجاری/ملکی زیربنا           آدرس              نوع خدمات        
1375 ملکی 110 متر   ارائه کلیه خدمات بهداشتی