۱۳۹۸ دوشنبه ۲۹ مهر
 

پرسنل :

 نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی سمت             شماره تماس   عکس         
زهرا عربپور فوق دیپلم بهورز 33467294
نرجس آتشک دیپلم بهورز 33467294

وضعیت ملکی:

سال ساخت استیجاری/ملکی زیربنا           آدرس              نوع خدمات        
1340 ملکی 25 متر   ارائه کلیه خدمات بهداشتی