۱۳۹۸ دوشنبه ۲۹ مهر
 

پرسنل :

 نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی سمت             شماره تماس   عکس         
فروزنده اکبری سیکل بهورز 33469177
محمد احمدی دیپلم بهورز 33469177

وضعیت ملکی:

سال ساخت استیجاری/ملکی زیربنا           آدرس              نوع خدمات        
1379 ملکی 100 متر   ارائه کلیه خدمات بهداشتی