۱۳۹۸ دوشنبه ۲۹ مهر
 

پرسنل :

 نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی سمت             شماره تماس   عکس         
ام لیلا مهدوی دیپلم بهورز 33458160

وضعیت ملکی:

سال ساخت استیجاری/ملکی زیربنا           آدرس              نوع خدمات        
1375 ملکی 76 متر   ارائه کلیه خدمات بهداشتی