۱۳۹۸ سه شنبه ۲۳ مهر
پرسنل :
 نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی سمت             شماره تماس   عکس         
فاطمه کمساری دیپلم بهورز 33448115

وضعیت ملکی:

سال ساخت استیجاری/ملکی زیربنا           آدرس              نوع خدمات        
1394 ملکی  60 متر باب دوری ارائه کلیه خدمات بهداشتی