۱۳۹۸ دوشنبه ۲۹ مهر

    

پرسنل :

 نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی سمت             شماره تماس   عکس         
مریم محمدی سیکل بهورز 33474558
محمد منصوری دیپلم بهورز 33474558

وضعیت ملکی:

سال ساخت استیجاری/ملکی زیربنا           آدرس              نوع خدمات        
  ملکی     ارائه کلیه خدمات بهداشتی