۱۳۹۸ دوشنبه ۲۹ مهر

  

پرسنل :

 نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی سمت             شماره تماس   عکس         
سکینه ملازاده دیپلم بهورز 33452255  

وضعیت ملکی:

سال ساخت استیجاری/ملکی زیربنا           آدرس              نوع خدمات        
1363 ملکی 100 متر سبلوئیه ارائه کلیه خدمات بهداشتی