۱۳۹۸ سه شنبه ۲۳ مهر

  

پرسنل :

 نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی سمت             شماره تماس   عکس         
سکینه رحیمیان سیکل بهورز 58213386

وضعیت ملکی:

سال ساخت استیجاری/ملکی زیربنا           آدرس              نوع خدمات        
1368 ملکی 75 متر ابراهیم آباد ارائه کلیه خدمات بهداشتی