۱۳۹۸ سه شنبه ۲۳ مهر

  

پرسنل :

 نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی سمت             شماره تماس   عکس         
زهرا هادیزاده دیپلم بهورز 33463348
حسن ملانسب دیپلم بهورز 33463348

وضعیت ملکی:

سال ساخت استیجاری/ملکی زیربنا           آدرس              نوع خدمات        
1368 ملکی 110متر عباس آباد ارائه کلیه خدمات بهداشتی