۱۳۹۹ پنج شنبه ۱۶ مرداد

  

پرسنل :

 نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی سمت             شماره تماس   عکس         
حمیده زمانی دیپلم بهورز 33462181
عباس جعفری دیپلم بهورز 33462181
طاهره حسن زاده دیپلم بهورز 33462181

وضعیت ملکی:

سال ساخت استیجاری/ملکی زیربنا