۱۳۹۹ پنج شنبه ۱۶ مرداد

  

پرسنل :

 نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی سمت             شماره تماس   عکس         
مریم کارگر دیپلم بهورز 58213382

وضعیت ملکی:

سال ساخت استیجاری/ملکی زیربنا           آدرس              نوع خدمات        
1378 ملکی 150متر تقی آباد ارائه کلیه خدمات بهداشتی