۱۳۹۸ دوشنبه ۲۹ مهر

  

پرسنل :

 نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی سمت             شماره تماس   عکس         
محمد ایرانمنش دیپلم بهورز 33474500
زهرا اثنی عشری دیپلم بهورز 33474500

وضعیت ملکی:

سال ساخت استیجاری/ملکی زیربنا           آدرس              نوع خدمات        
1378 ملکی 150 متر احمدآباد ارائه کلیه خدمات بهداشتی