۱۳۹۸ سه شنبه ۲۳ مهر

       

پرسنل :

 نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی سمت             شماره تماس   عکس         
ماه نسا میرزایی دیپلم بهورز 33475315
سیف الله محمدی دیپلم بهورز 33475315

وضعیت ملکی:

سال ساخت استیجاری/ملکی زیربنا           آدرس              نوع خدمات        
1388 ملکی 6 متر شهرک طالقانی کلیه خدمات بهداشتی