۱۳۹۸ دوشنبه ۲۹ مهر

    

پرسنل :

 نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی سمت             شماره تماس   عکس         
اسماعیل حسن زاده دیپلم بهورز 58182683
زهرا زعیم باشی دیپلم بهورز 58182683  

وضعیت ملکی:

سال ساخت استیجاری/ملکی زیربنا           آدرس              نوع خدمات        
1385 ملکی 76 متر آبپنگوئیه ارائه کلیه خدمات بهداشتی