۱۳۹۹ پنج شنبه ۱۶ مرداد

    

پرسنل :

 نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی سمت             شماره تماس   عکس         
فاطمه ترک زاده دیپلم بهورز 33470196
محمد پوررحمانی دیپلم بهورز 33470196
طاهره افضلی پور سیکل بهورز 33470196

وضعیت ملکی:

سال ساخت استیجاری/ملکی زیربنا           آدرس              نوع خدمات        
1371 ملکی 120 متر   ارائه کلیه خدمات بهداشتی