۱۳۹۸ دوشنبه ۲۹ مهر

    

پرسنل :

 نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی سمت             شماره تماس   عکس         
فاطمه نادری زاده دیپلم بهورز 33472100
سعید استوار دیپلم بهورز 33472100

وضعیت ملکی:

سال ساخت استیجاری/ملکی زیربنا           آدرس              نوع خدمات        
1385 ملکی 76متر   ارائه خدمات بهداشتی