۱۳۹۸ دوشنبه ۲۹ مهر

    

پرسنل :

 نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی سمت             شماره تماس   عکس         
زهرا مالکی دیپلم بهورز 33484430
زهرا علیزاده دیپلم بهورز 33484430
علیرضا علیزاده دیپلم بهورز 33484430

وضعیت ملکی:

سال ساخت استیجاری/ملکی زیربنا           آدرس              نوع خدمات        
1375 ملکی 75متر   ارائه انواع خدمات بهداشتی