۱۳۹۹ پنج شنبه ۱۶ مرداد

مهندس ماشاالله عربپور

 

کارشناس ارشد محیط زیست

33420079

33423030

 

شرح وظایف 


جمع آوري، طبقه بندي، تجزيه و تحليل اطلاعات مورد نياز برنامه هاي مختلف بهداشتي،‌ آمارهاي حياتي و فعاليت هاي بهداشتي شهستان به منظور تدوين برنامه هاي محلي و گزارشهاي لازم شناخت و دسته بندي مسائل بهداشتي منطقه و تنگناهاي فني و اجرايي برنامه.

 •  تهيه و ابلاغ دستورالعمل هاي اجرايي لازم براي اجراي برنامه هاي كشوري خدمات بهداشتي و درماني.

 •  برنامه ريزي گسترش  تغييرات واحد هاي بهداشتي متناسب با تغييرات جمعيتي و تامين و تسهيل دسترسي اقشار جامعه به خدمات بهداشتي.

 • تداركات و پشتيباني اداري و مالي از مركز بهداشتي – درمانگاهها و خانه بهداشت تابعه.

 • مشاركت در برنامه ريزيها و اجراي آموزش پزشكي جامعه نگر كه در واحدهاي بهداشتي كار مي كنند.

 •  تدوين و اجراي پژوهش هاي كاربردي در زمينه مسائل بهداشتي منطقه.

 •  ارزشيابي منظم خدمات و پوشش برنامه هاي بهداشتي شهرستان.

 •  جمع آوري و بررسي گزارش فعاليت هاي مراكز بهداشتي تابعه و ابلاغ نتايج به آنها و تهيه گزارش به ارگانها و مقامات بالاتر.

 • تدوين و اجراي و مشاركت در اجراي برنامه هاي آموزش بدو خدمت و حين خدمت كاركنان بهداشتي شهرستان.

 •  برآورد اعتبار مورد نياز برنامه و تدوين بودجه سالانه و اجراي برنامه مصوب.

 • شركت فعال در دوره هاي كارآموزي، مهارتي و آموزشي در جهت ارتقاء معلومات و توانمنديهاي شغلي و بكار گيري نتايج آن در انجام وظايف محوله.

 •  انجام ساير امور مرتبط با شغل بر حسب نظر مقام مافوق و مطابق مقررات.