۱۳۹۹ پنج شنبه ۱۶ مرداد
 

پرسنل :

 نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی سمت             شماره تماس   عکس         
زهرا گلستانی دیپلم بهورز 33468204

وضعیت ملکی:

سال ساخت استیجاری/ملکی زیربنا           آدرس              نوع خدمات        
1385 ملکی 60 متر   ارائه کلیه خدمات بهداشتی