۱۳۹۸ دوشنبه ۲۹ مهر
 

پرسنل :

 نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی سمت             شماره تماس   عکس         
مجید جعفری ابتدائی بهورز 33452294
طیبه محمدی دیپلم بهورز 33452294

وضعیت ملکی:

سال ساخت استیجاری/ملکی زیربنا           آدرس              نوع خدمات        
1376 ملکی 76 متر   ارائه کلیه خدمات بهداشتی