۱۳۹۸ دوشنبه ۲۹ مهر
 

پرسنل :

 نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی سمت             شماره تماس   عکس         
نیره احمدی دیپلم بهورز 33456777
علی احمدی دیپلم بهورز 33456777

وضعیت ملکی:

سال ساخت استیجاری/ملکی زیربنا           آدرس              نوع خدمات        
1386 ملکی 76 متر   ارائه کلیه خدمات بهداشتی