۱۳۹۸ سه شنبه ۲۳ مهر

  

پرسنل :

 نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی سمت             شماره تماس   عکس         
حمیده مرادی دیپلم بهورز 33482038

وضعیت ملکی:

سال ساخت استیجاری/ملکی زیربنا           آدرس              نوع خدمات        
1387 ملکی 76 خیرآباد ارائه کلیه خدمات بهداشتی