۱۳۹۸ سه شنبه ۲۳ مهر

  

پرسنل :

 نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی سمت             شماره تماس   عکس         
سکینه مومنی فرد دیپلم بهورز 33456966
محمود ایزدی دیپلم بهورز 33456966  

وضعیت ملکی:

سال ساخت استیجاری/ملکی زیربنا           آدرس              نوع خدمات        
1360 ملکی 110   ارائه کلیه خدمات بهداشتی