۱۳۹۹ چهارشنبه ۲۲ مرداد

  

پرسنل :

 نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی سمت             شماره تماس   عکس         
فاطمه عرب نصرت آبادی دیپلم بهورز 33482036

وضعیت ملکی:

سال ساخت استیجاری/ملکی زیربنا           آدرس              نوع خدمات        
1386 ملکی 76 همت آباد ارائه کلیه خدمات بهداشتی