۱۳۹۸ سه شنبه ۲۳ مهر

    

پرسنل :

 نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی سمت             شماره تماس   عکس         
مرتضی ابراهیمی دیپلم بهورز 33445222
نرگس ایزدی سیکل بهورز 33445222
مهین زارعی دیپلم بهورز 33445222

وضعیت ملکی:

سال ساخت استیجاری/ملکی زیربنا           آدرس              نوع خدمات        
1377 ملکی 75 متر   ارائه انواع خدمات بهداشتی