۱۳۹۹ چهارشنبه ۲۲ مرداد
 

 

 

آدرس:چهارراه باهنر –روبروی نیروی انتظامی مرکز بهداشت شهرستان زرند

۰۳۴۳۳۴۲۳۰۳۰

zarandhealth@gmail.com

ریاست:۰۳۴۳۳۴۲۸۴۴۵

معاونت بهداشتی :۰۳۴۳۳۴۲۰۰۷۹

بهداشت محیط:۰۳۴۳۳۴۲۰۰۷۹

دبیرخانه :۰۳۴۳۳۴۲۳۰۳۰

بهداشت روان:۰۳۴۳۳۴۳۴۷۰۴


گسترش:۰۳۴۳۳۴۳۴۷۰۵ 


آمار:۰۳۴۳۳۴۲۰۶۷۴ 


بهداشت مدارس -روابط عمومی-بهداشت دهان و دندان :۰۳۴۳۳۴۳۴۷۰۶ 

 


تغذیه-آموزش سلامت :۰۳۴۳۳۴۳۷۸۳۵ 

 


پیشگیری و مبارزه بیماریها :۰۳۴۳۳۴۲۸۰۰۴ 

 


کارگزینی:۰۳۴۳۳۴۲۰۰۷۳ 

 


اسناد پزشکی :۰۳۴۳۳۴۳۷۶۲۱ 


امورمالی -کارپردازی-رسیدگی اسناد:۰۳۴۳۳۴۲۱۸۰۳ 

 
انبار-نقلیه:۰۳۴۳۳۴۲۲۵۵۲


اموراداری :۰۳۴۳۳۴۲۵۲۰۰ 

 

 
نگهبانی :۰۳۴۳۳۴۲۲۸۲۸