۱۳۹۸ سه شنبه ۲۳ مهر

پرسنل :

 

 

 نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی سمت             شماره تماس   عکس         
محسن یوسفی فوق لیسانس مسئول کارگزینی 33420073
کبری میرزایی دیپلم کارگزین 33420073
شهلا گلستانی دیپلم کارگزین 33420073

 

 

شرح وظایف

 

امور   واحد کارگزینی:

    ۱- مطالعه قوانین و مقدمات استخدامی و اظهار نظر و اجرای قوانین و مقدمات مورد عمل

         ۲- شناخت وظایف و مسئو لیتها و شرایط احراز پستهای سازمانی مصوب

         ۳- رسیدگی به پیشنهادات و تقا ضا های واصله مربوطه از قبیل بازنشستگی – تبدیل وضعیت  استخدامی و شرایط احراز پستهای سازمانی مصوب

         ۴- همکاری و تکمیل و رفع نواقص فرمهای ارزشیابی کارکنان

         ۵- صدور احکام کارگزینی از قبیل افزایش سنواتی - ارتقاء گروه - مرخصی بدون حقوق و ..

         ۷- تهیه گزارشات و آمار های مختلف پرسنلی

         ۸- انجام سایر امور محوله

 

 

شرح فعالیتهای مسئول واحد کارگزینی :

 ۱- رسیدگی به فرمهای پروژه استخدامی به منظور حصول اطمینان از صحت پاسخ آنها

۲- تهیه پیش نویسهای کارگزینی از قبیل پیش نویس احکام انتقال ترمیم حقوق،مرخصی ،معذوریت  و نظیر آن با اطلاع مقام ما فوق و با رعایت قوانین و مقررات مربوطه

۳- تهیه پبش نویس خلاصه پرونده استخدامی و صورت برداری از اوراق طبق دستور مقام ما فوق

۴- رسیدگی به پیشنهادات باز نشستگی و تعیین برقراری حقوق باز نشستگی و یا وظیفه

۵- انجام امور مربوط به رفاه کارمندان

۶- برنامه ریزی و کشیک و سرپرستی امور مختلف کارگزینی

۷- اجرای خط مشی تعیین شده و اتخاذ تدابیر لازم به منظور حسن انجام هدفهای مورد نظر

۱۰- شرکت در کمیسیون و جلسات مختلف

۱۲- مطالعه قوانین و مقررات استخدامی و اظهار نظر در مورد نحوه اجرای قوانین و مقررات مورد عمل

۱۳- اتخاذ تدابیر لازم به منظور پیشرفت و بهبود امور جاری

۱۴- تهیه گزارشات لازم

 شرح فعالیتهای کارگزین :

 ۱- انجام امور مربوط به رفاه کارمندان

۲- رسیدگی به فرمهای پرشده استخدامی بمنظور حصول اطمینان از صحت پاسخ آنها

۳- تهیه پیش نویسهای ساده کارگزینی از قبیل پیش نویس احکام انتقال - ترمیم حقوق - مرخصی - معذوریت - ترفیع و اضافه کار و نظایر آنها با اطلاع مقام مافوق و با رعایت قوانین و مقررات مربوطه

۴- مرتب نمودن اطلاعات و آمار جمع آوری شده و انتقال آنها به پرونده های مربوطه

۵- تهیه پیش نویس خلاصه پرونده استخدامی و صورت برداری از اوراق طبق دستور مقام ما فوق و در حد مطالب ساده و معین

۶- تهیه صورت مرخصی و معذوریت کارمندان

۷- استخراج اطلاعات لازم از پرسشنامه های مربوط به کار گزینی

۸- انجام سایر امور مربوطه