۱۳۹۸ دوشنبه ۲۹ مهر

پرسنل :

 نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی سمت             شماره تماس   عکس         
فاطمه کارگر لیسانس مراقب سلامت 33439296
نجمه نگاری زاده لیسانس مراقب سلامت 33439296
نعیمه السادات حسینی لیسانس مراقب سلامت 33439296
زهرا گلستانی لیسانس مراقب سلامت 33439296

وضعیت ملکی:

سال ساخت استیجاری/ملکی زیربنا           آدرس              نوع خدمات        
  ملکی     ارائه کلیه خدمات بهداشتی