۱۳۹۸ پنج شنبه ۸ اسفند
تاریخ کارگاه شرکت کنندگان در کارگاه عنوان کارگاه 
96/8/2 بهورزان ایمن سازی و زنجیره سرما
96/8/3 مراقبین سلامت ایمن سازی و زنجیره سرما
96/8/4 کاردانان ایمن سازی و زنجیره سرما