۱۳۹۸ چهارشنبه ۹ بهمن

   لیست شماره تلفن های جدید واحدهای تحت پوشش وشبکه بهداشت زرند

نـام   واحــــــد

شماره

نام    واحد

شماره

نام    واحد

شماره

ستاد شبکه بهداشت

مدیرشبکه

33428445

روابط عمومی

33434706

انبار دارویی

33423273

معاون بهداشتی

33420079

تغدیه وآموزش سلامت

33437835

آزمایشگاه مرکزی

33423278

بهداشت محیط

33420074

پیشگری (واگیر )

33428004

کارگزینی

33420073

دبیرخانه

33423030

پیشگیری غیر واگیر

33437834

نگهبانی

33422828

واحدگسترش

33434705

اسناد پزشکی

33437621

نقلیه

33422552

سلامت روان ودارویی

33434704

امور مالی

33421803

مرکز مشاوره

33438400

سلامت خانواده

33434702

امور اداری

33425200

مرکز مشاوره

33420170

بازرسی و مدارس

33422553

آموزشگاه بهورزی

33420180

 

 

مرکزشماره1

33435166

شهرک طالقانی

33475315

ده چنار

33470196

علی آباد

33473225

آبپنگوییه

58182683

نعیم آباد

33472100

باب تنگل

33484430

مرکز بهداشتی درمانی دشتخاک

33448115

خانه بهداشت شهرک

33448511

دشتخاک

33448613

مرکزبهداشتی درمانی جرجافک

33452255

چاهکین

33442099

جرجافک

33452294

مرکز ریحانشهر

33468204

تنگل سفلی

33469274

ده اصغر

33469190

داهوییه

33458160

رق آباد

33469177

گتکوییه

58221188

 

 

مرکز بهاء آباد

33477554

مطهر آباد

33478522

بهاء آباد

33478332

عبدل آباد

33478331

علی آباد

33476300

فتح آباد

33478515

 

 

مرکزسربنان  33447115

عیسی آباد

33446248

برفوییه

33447209

ده احمدی

33447008

ختم

33446215

مدبون

----

ده شیخ

----

مرکزشماره 2 33423236

 

محمد آباد

33462181

سبلوییه

33459115

احمد آباد

33474500

عباس آباد

33463348

دولت آباد

33482240

تقی آباد

58213383

ابراهیم آباد

58213386

پایگاه عزیز آباد

33474558

 

 

 

مرکزیزدانشهر33440115

 

پایگاه کهنوج

33440945

خالق آباد

33440912

ده فیاض

33440902

سنگ

33483008

فتح آباد

33480255

شعبجره

33453596

جلال آباد

33445222

حصن آباد

33481344

خانه بهداشت حصن

------

محمد آباد

-------

 

 

 

 

مرکزروح آباد

33460115

33461350

روح آباد 1

33461482

خیر آباد

33482038

واسط

33456840

روح آباد2

33461030

ده ایرج

33456740

همت آباد

33482036

حسین آباد

33456750

اسماعیل آباد

33456777

 

 

مراکز شهری

مرکزشهری شماره 1

33422440

مرکزشهری شماره 2

33420340

مرکزشهری 3

33421151

مرکزشهری 4

33425073

 

 

 

 

مرکز سیریز

33443555

ده خواجه

33440510

فتح آباد

33443766

مرکز خانوک

33467295

حمیدیه

33274027

 

 

 

پایگاه فجر

33450900

مرکز حتکن

58186225