۱۳۹۸ چهارشنبه ۹ بهمن
تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶ دوشنبه ۱ آبان   

ریاست 

جناب آقای دکتر علی رشیدی

 

مدیر داخلی 

جناب آقای محمد حسین کرمانی نژاد

 

مدیر دفتر پرستاری

سرکار خانم بتول لطفعلی پور